چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 626

فلزیاب تفاوت تفکیک طلا را در عمق دارا میباشد و تفاوت تفکیک طلا در فلزیاب با نوع ان فلزیاب مرتبط است و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از تنها دسته فلزیاب های در دنیا هستند که توان کاوش طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC دارا میباشند

تفاوت قدرت تفکیک طلا درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات که بازتاب میگردد را تشخیص داده و ازنوع انرژی بازتاب شده ازامواج الکترومغناطیس متعلق به فرکانس طلا عمل تفاوت تفکیک طلا را از دیگر منابع و عوامل مزاحم تشخیص داده و حرکت بازتاب فرکانس میتواند از عمق زیاد به سمت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بازگردد و از انجا که طراحی مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میباشد میتواند فرکانس طلا که دچار تنزیل شده است را تقویت نموده و برای پردازشگر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قابل تشخیص نماید تا تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام برسد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR دارای قدرت تشخیص فرکانس طلا نمی باشد و از تغییر میدان مغناطیس واکنش از خود نشان می دهد و تفاوت زمان در محدوده تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج مهم میباشد که دچار تاخیر در تشخیص در طول زمان به خاطر غیر مغناطیس بودن طلا میگردد و برای این است که این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها مغناطیسی یا مغناطیس سنج نمی تواند در عمق زیاد طلا را تفکیک یا کاوش نماید